MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych ...

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych ...

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1.
Numer ogłoszenia: 163837 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 287450-2009 z dnia 2009-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1) Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych; a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwigu (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych w budynku. b) Zakres robót obejmuje: ...
Termin składania ofert: 2009-09-10


 

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1.
Numer ogłoszenia: 163837 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287450 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1) Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych; a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwigu (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych w budynku. b) Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej. 2. Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych. 3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego. 4. Uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie niezbędnych prób badań i pomiarów. 5. Rejestracja w UDT urządzenia dźwigowego. 6. Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu poprzedniego tzn. wykonanie napraw substancji obiektu naruszonych przy wykonaniu umowy. 7. Konserwacja przedmiotu umowy przez okres rękojmi. 2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. a) Urządzenie dźwigowe będące przedmiotem zamówienia powinno być zainstalowane w duszy klatki schodowej od ul. Leśnej w zachodnim skrzydle budynku (od strony Placu Konstytucji 3-go Maja). b) Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na czynnym obiekcie. c) Zamawiający może zastrzec wykonanie robót kolidujących z pracą wydziałów poza godzinami pracy. 3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; a) Zaleca się wykonie dźwigu bez maszynowni (dopuszczalne są także inne rozwiązania) b) Szyb windowy winien być wykonany w konstrukcji samonośnej - powierzchnia przeszklenia powyżej 70% c) Wymiary kabiny (platformy) nie mogą być mniejsze niż 1,0 x 1,1m d) Należy zaprojektować trzy przystanki dźwigu (na poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra) e) Dźwig winien posiadać instalację zjazdu po zaniku napięcia zasilaną z własnego źródła awaryjnego o konstrukcji zapewniającej obsługę przez służbę dozoru budynku. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów a) Wykonawca winien sporządzić i przekazać zamawiającemu dokumentację techniczną oraz powykonawczą dźwigu wykonaną zgodnie z ustawą prawo budowlane, przepisami regulującymi wykonanie i montaż urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. b) Wykonawca winien przekazać zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. 2) Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych a) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. Wykonawca winien sporządzić własnym staraniem inwentaryzacje w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże wykonawcy posiadaną inwentaryzację architektoniczną , którą należy traktować posiłkowo. Przekazana inwentaryzacją nie może stanowić danych wejściowych do sporządzenia realizacji umowy bez jej weryfikacji przez Wykonawcę. b) Wykonawca własnym kosztem i staraniem sporządzi wszelkie niezbędne ekspertyzy, opinie, opracowania , w tym ekspertyzę techniczną konstrukcji stropu nad piwnicami w miejscu posadowienia urządzenia dźwigowego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca winien uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym projekt budowlany pod względem jego zgodności z przedmiotem zamówienia - projekt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.30.00-4, 50.75.00.00-7, 42.41.61.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 107377.05 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Firma Handlowa ARTMED, J. Sienkiewicz, A. Kęsy, Sp. jawna, ul. Barlickiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 102909.00
· Oferta z najniższą ceną: 102909.00 oferta z najwyższą ceną: 118707.38
· Waluta: PLN.

Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  28 wrzesień 2009 08:12 Data publikacji:  28 wrzesień 2009 08:12
Wersja:  1.0