MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie funkcji dodatkowych ...

Kielce: Wykonanie funkcji dodatkowych ...

Kielce: Wykonanie funkcji dodatkowych do Systemu OTAGO
Numer ogłoszenia: 173245 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie funkcji dodatkowych do Systemu OTAGO
Numer ogłoszenia: 173245 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie funkcji dodatkowych do Systemu OTAGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie funkcji dodatkowych do Systemu OTAGO: 1. W zakresie aplikacji ST (Obłsuga Środków Trwałych Systemu OTAGO) - Modyfikacja funkcjonalności aplikacji w zakresie uzupełnienia pola Adres w zakładce Element - Miejsce/Użytkownik wraz ze zmianą Kartoteki środków w zakresie wyszukiwania danych w oparciu o nowo dodane pola. 2. W zakresie aplikacji FKORG (Obłsuga Finansowo-Księgowa Organu Budżetowego Systemu OTAGO) - Modyfikacja zestawień: Wydatki w/g sprawozdań, Dochody w/g sprawozdań w zakresie pobierania danych z dokumentów księgowych w FKORG z możliwością wyboru danych wg jednostki realizującej. 3. W zakresie aplikacji PLBUD (Obsługa Planowania Budżetu Systemu OTAGO) - Modyfikacja raportu: Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 4. W zakresie aplikacji ELUD (Ewidencja Ludności Systemu OTAGO) - dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej weryfikację danych nadsyłanych przez zewnętrzne placówki celem ich weryfikacji z danymi gromadzonymi w Ewidencji Ludności..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.20.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31967.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 31967.21
• Oferta z najniższą ceną: 31967.21 oferta z najwyższą ceną: 31967.21
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  9 październik 2009 09:54 Data publikacji:  9 październik 2009 09:54
Wersja:  1.0