MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 ...

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 ...

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 w Kielcach w ramach projektu
e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 215503 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 w Kielcach w ramach projektu
e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 215503 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 w Kielcach w ramach projektu e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży telekomunikacyjnej, których zakres obejmuje: 1. Ułozenie przepustów kablowych pod drogami 2. Ułożenie rurociągu kablowego 3. Wykonanie studni kablowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pab-Tech, ul. Klonowa 46/1, 25-553 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13712,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 15000,00
• Oferta z najniższą ceną: 15000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze mogą być wykonane przez jednego wykonawce. Uzasadnienie faktyczne: wykonawca realizuje roboty budowlane związane funkcjonalnie z przedmiotem umowy. Jest on jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie kanalizacji teletechnicznej na danym odcinku, nie dopuszcza ze względów technicznych wykonania robót na tym odcinku przez innego wykonawcę przed ostatecznym odbiorem własnych robót. Fakt ten uzasadnia ochroną własnych robót przed uszkodzeniem przez podmiot, za którego działania nie ponosi odpowiedzialności. Wykonanie prac w późniejszym terminie będzie niemożliwe ze względu na to, że wykonywana przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach nawierzchnia uzyska wieloletnią gwarancje. Zobliguje to niemożliwość usytuowania kanalizacji w tym pasie drogowym do momentu wygaśnięcia gwarancji.

 


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  11 sierpień 2010 09:44 Data publikacji:  11 sierpień 2010 09:44
Wersja:  1.0