MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 341946 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245691 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 245691-2010 z dnia 2010-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej w ramach projektu e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce. Przedmiot...
Termin składania ofert: 2010-09-23

 

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 341946 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245691 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej w ramach projektu e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie kanalizacji kablowej z rur polietylenowych RHDPE, 2) wykonanie studni kablowych prefabrykowanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego, Józef Wieloch, ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170410,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 121425,55
• Oferta z najniższą ceną: 121425,55 / Oferta z najwyższą ceną: 183251,86
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 październik 2010 08:03 Data publikacji:  25 październik 2010 08:03
Wersja:  1.0