MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego
oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 277741 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego
oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 277741 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot remontowo-budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych zewnętrznych od strony dziedzińca w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1 1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie: a) Roboty tynkarskie. b) Roboty malarskie. c) Wykonanie posadzek i okładzin gres. d) Wykonanie schodów stalowych. e) Malowanie schodów stalowych. f) Wymiana drzwi stalowych. g) Remont pokrycia dachowego. h) Wymiana instalacji kanalizacyjnej. 2) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, b) wzór umowy, c) rysunek techniczny. 3) Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ 4) Przed przystąpieniem do wyceny przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej budynku..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą (lub osobami) zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 osobą w roli kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej (konstrukcyjnej lub architektonicznej). Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w rozdziale X specyfikacji, według formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ, wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru - o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wykonawca lub Zamawiający może renegocjować Umowę w przypadkach wystąpienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na zakres lub termin wykonania zamówienia, których przewidzenie nie było możliwe w momencie podpisania niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska , pok. nr 112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska , pok. nr 106 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  7 październik 2010 13:08 Data publikacji:  11 styczeń 2011 11:20
Wersja:  1.1