MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 310563 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277741 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 277741-2010 z dnia 2010-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot remontowo-budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych zewnętrznych od strony dziedzińca w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1 1) Przedmiot zamówienia obejmuje w...
Termin składania ofert: 2010-10-22


 

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 310563 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277741 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot remontowo-budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych zewnętrznych od strony dziedzińca w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1 1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Wykonanie robót remontowo budowlanych w zakresie: a) Roboty tynkarskie. b) Roboty malarskie. c) Wykonanie posadzek i okładzin gres. d) Wykonanie schodów stalowych. e) Malowanie schodów stalowych. f) Wymiana drzwi stalowych. g) Remont pokrycia dachowego. h) Wymiana instalacji kanalizacyjnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Robót Ogólnobudowlanych, Wincenty Perlak, ul. Malików 42, 25-639 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36787,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 39384,79
• Oferta z najniższą ceną: 39384,79 / Oferta z najwyższą ceną: 98356,61
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  4 listopad 2010 08:54 Data publikacji:  4 listopad 2010 08:54
Wersja:  1.0