MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej ...

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej ...

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku UM Rynek
Numer ogłoszenia: 227511 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku UM Rynek
Numer ogłoszenia: 227511 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku UM Rynek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy klatek schodowych w budynku UM ul. Rynek 1 w skrzydle zachodnim budynku UM. 1) Wykonanie zabudowy klatki parteru ( Ścianka So3, So4, Drzwi Dr15 2) Wykonanie zabudów klatek II piętra a) Montaż drzwi Dr 13 - 2 szt. b) Zabudowa otworów łukowych nad drzwiami Dr 13 zabudową z płyt Promatect H o pow. 1,8m2 - 2 szt. c) Malowanie emulsyjne ze szpachlowaniem ścian zabudowy Promatect H oraz ścian budynku uszkodzonych przy montażu zabudów. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 1) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 3) koncepcja zabudowy - wyciąg z projektu /Przebudowy i rozbudowy siedziby Urzędu Miasta w Kielcach przy ul. Rynek 1/ - załącznik do SIWZ. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym kosztem i staraniem projektu wykonawczego oraz dostarczenia Zamawiającemu projektu powykonawczego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 44.22.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium - poświadczona za zgodność z oryginałem - przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku UM Rynek 1 Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w SIWZ, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie. 11. Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. zarejestrowani są w rejestrze przedsiębiorców lub wpisani do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min 1 robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł. każda,z potwierdzeniem jej należytego wykonania. b) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania oraz kierowania robotami. c) udokumentują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz: a) ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. b) oświadczenia o zleceniu/nie zlecaniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. c) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. - zał. Nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3a, wg zał. Nr 5. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagana forma dokumentów: - wykaz - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3b, wg zał. Nr 6. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z dokumentem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wymagana forma dokumentów: -wykaz i pisemne zobowiązanie - oryginał -dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Samorządu Zawodowego - kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 60 000,00 zł. Wymagana forma dokumentu: - polisa- oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę lub - oświadczenie- oryginał. 6. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia - art. 366 Kodeksu Cywilnego. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium- zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ. 9. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112 (I piętro).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  1 grudzień 2009 14:27 Data publikacji:  10 czerwiec 2010 09:08
Wersja:  1.1