MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 321947 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332958 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 332958-2010 z dnia 2010-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Wykonanie robót w zakresie: a) Demontaż istniejących hydrantów p.poż fi 50 i fi 25, b) Wykucie wnęk pod szafy hydrantowe wbudowane w ścianę, c) Montaż hydrantów fi 25 z wężem...
Termin składania ofert: 2010-11-03

 

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 321947 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332958 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności: Wykonanie robót w zakresie: a) Demontaż istniejących hydrantów p.poż fi 50 i fi 25, b) Wykucie wnęk pod szafy hydrantowe wbudowane w ścianę, c) Montaż hydrantów fi 25 z wężem półsztywnym o dł. 30 m, d) Montaż szafek hydrantowych we wnękach ściennych, e) Roboty malarskie związane z odtworzeniem substancji budynku, f) Przeprowadzenie prób i badań instalacji i hydrantów, g) Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu protokołów badań hydrantów potwierdzających prawidłowe ich funkcjonowanie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.30.00-3, 45.34.32.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SUPRON 3, ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28872,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 15103,60
• Oferta z najniższą ceną: 15103,60 / Oferta z najwyższą ceną: 28534,48
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  16 listopad 2010 11:21 Data publikacji:  16 listopad 2010 11:21
Wersja:  1.0