MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1,
Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r.
Numer ogłoszenia: 245423 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 220813-2009 z dnia 2009-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników według niżej podanej częstotliwości i ich unieszkodliwienie, wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników oraz całoroczne, codzienne utrzymanie...
Termin składania ofert: 2009-12-03

 

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6,
Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r.
Numer ogłoszenia: 245423 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220813 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników według niżej podanej częstotliwości i ich unieszkodliwienie, wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników oraz całoroczne, codzienne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Strycharskiej 6, Szymanowskiego 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r. 1. Liczba pojemników (budynek przy ul. Rynek 1) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 4 x w tygodniu 2. Liczba pojemników (budynek przy ul. Strycharskiej 6) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w tygodniu 3. Liczba pojemników (budynek przy ul. Szymanowskiego 6) - 2 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w tygodniu 4. Liczba pojemników (budynek przy ul. Mazurska 48) - 1 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w miesiącu 5. Utrzymanie całoroczne chodników wokół budynków, codzienne zamiatanie, a zimą odśnieżanie: 1) przy ul. Rynek 1 - 1.500 m2 (od strony Rynku, Pl. Konstytucji, ul. Leśnej i Piotrkowskiej), 2) przy ul. Strycharskiej 6 - 412 m2 (od strony ul. Skrzetlewskiej i Strycharskiej), 3) przy ul. Szymanowskiego 6 - 1.160 m2 (od strony ul. Szymanowskiego oraz przed budynkiem wraz z zatoczką). 4) przy ul. Mazurskiej 48 - 50 m2 (Chodnik od strony Ul. Mazurskiej). Łączny przedmiot zamówienia określony jest na: 1. Dzierżawę 11 pojemników 1100 l. przez okres 12 m-cy, 2. Wywóz i utylizację 125.4 m3/m-c przez okres 12-m-cy, 3. Utrzymanie całoroczne chodników o łącznej powierzchni:3.122,00 m2 przez okres 12 m-cy Szczegółowy zakres prac określają załączniki Nr 6, 7, 8, 9 do SIWZ (mapy zasadnicze)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100135.18 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, CEDROX- Józef Cedro, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 62480.88
• Oferta z najniższą ceną: 62480.88 oferta z najwyższą ceną: 72483.88
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  16 grudzień 2009 13:48 Data publikacji:  16 grudzień 2009 13:48
Wersja:  1.0