MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r
Numer ogłoszenia: 220813 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r
Numer ogłoszenia: 220813 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników według niżej podanej częstotliwości i ich unieszkodliwienie, wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników oraz całoroczne, codzienne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Strycharskiej 6, Szymanowskiego 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r. 1. Liczba pojemników (budynek przy ul. Rynek 1) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 4 x w tygodniu 2. Liczba pojemników (budynek przy ul. Strycharskiej 6) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w tygodniu 3. Liczba pojemników (budynek przy ul. Szymanowskiego 6) - 2 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w tygodniu 4. Liczba pojemników (budynek przy ul. Mazurska 48) - 1 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w miesiącu 5. Utrzymanie całoroczne chodników wokół budynków, codzienne zamiatanie, a zimą odśnieżanie: 1) przy ul. Rynek 1 - 1.500 m2 (od strony Rynku, Pl. Konstytucji, ul. Leśnej i Piotrkowskiej), 2) przy ul. Strycharskiej 6 - 412 m2 (od strony ul. Skrzetlewskiej i Strycharskiej), 3) przy ul. Szymanowskiego 6 - 1.160 m2 (od strony ul. Szymanowskiego oraz przed budynkiem wraz z zatoczką). 4) przy ul. Mazurskiej 48 - 50 m2 (Chodnik od strony Ul. Mazurskiej). Łączny przedmiot zamówienia określony jest na: 1. Dzierżawę 11 pojemników 1100 l. przez okres 12 m-cy, 2. Wywóz i utylizację 125.4 m3/m-c przez okres 12-m-cy, 3. Utrzymanie całoroczne chodników o łącznej powierzchni:3.122,00 m2 przez okres 12 m-cy Szczegółowy zakres prac określają załączniki Nr 6, 7, 8, 9 do SIWZ (mapy zasadnicze)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. zarejestrowani są w rejestrze przedsiębiorców lub wpisani do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min 1 usługę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 70 000,00 zł. brutto każda. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz: a) ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. b) oświadczenia o zleceniu/nie zlecaniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. c) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3, wg zał. Nr 5 SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 4. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia - art. 366 Kodeksu Cywilnego. 6. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112 (1 piętro).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat - 1 piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 listopad 2009 14:20 Data publikacji:  11 grudzień 2009 10:21
Wersja:  1.1