MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 66259 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51683 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 51683-2012 z dnia 2012-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych oraz tonerów, bębnów światłoczułych, atramentów, głowic drukujących i taśm barwiących do drukarek komputerowych, tzn. materiałów eksploatacyjnych wymaganych zgodnie z...
Termin składania ofert: 2012-03-14

 

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 66259 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51683 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych oraz tonerów, bębnów światłoczułych, atramentów, głowic drukujących i taśm barwiących do drukarek komputerowych, tzn. materiałów eksploatacyjnych wymaganych zgodnie z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.23.40.00-8, 30.23.72.00-1, 30.23.74.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MAK Sp. z o. o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134034,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 133518,96
• Oferta z najniższą ceną: 133518,96 / Oferta z najwyższą ceną: 140875,59
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  23 marzec 2012 09:11 Data publikacji:  23 marzec 2012 09:11
Wersja:  1.0