MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego
Numer ogłoszenia: 31337 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21485 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 21485-2012 z dnia 2012-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa zał. Nr 6 do SIWZ
Termin składania ofert: 2012-02-02

 

Kielce: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego
Numer ogłoszenia: 31337 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21485 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup papieru do drukarek, kserokopiarek oraz papieru toaletowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.20-8, 30.19.76.30-1, 33.76.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Biuro Market, Leszek Kulina Sp. jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79330,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 102682,19
• Oferta z najniższą ceną: 102682,19 / Oferta z najwyższą ceną: 107400,45
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  8 luty 2012 10:11 Data publikacji:  8 luty 2012 10:11
Wersja:  1.0