MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego (szt. 1).
Numer ogłoszenia: 135412 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego (szt. 1).
Numer ogłoszenia: 135412 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu osobowo-towarowego (szt. 1)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia określa minimalne parametry techniczne, które musi spełniać oferowany samochód osobowo - towarowy (szt. 1): Rok produkcji: 2009 Nadwozie: -Osobowo-towarowe typu Van lub Kombi, wersja osobowa lub ciężarowa, z homologacją na 6 osób, -Wymiary zewnętrzne nadwozia (długość, szerokość, wysokość): 4,80m-5,20m, 1,85m -1,95m, 1,90m-2,00m, - Boczne drzwi przestrzeni ładunkowej - przesuwane, przeszklone, - Tylne drzwi przestrzeni ładunkowej otwierane dwuskrzydłowe lub uchylna klapa, - Regulowany fotel kierowcy na wysokość, - Siedzenie na dwóch pasażerów obok fotela kierowcy, - Drugi rząd siedzeń za fotelem kierowcy (3 miejsca), - Szybko demontowalna ścianka za drugim rzędem siedzeń - pełna lub ażurowa (kratka z prętów metalowych), - Długość przestrzeni bagażowej (za drugim rzędem siedzeń) min. 1,3m, - Przeszklenie paneli bocznych przestrzeni pasażerskiej. Kolor: srebrny metalizowany. Dopuszczalna ładowność wraz z kierowcą: min. 700 kg Silnik: - Moc silnika min. 100 [KM] - Paliwo olej napędowy - Turbosprężarka - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1.900 (wg oznaczenia fabrycznego) - Norma emisji spalin Euro 4. Skrzynia biegów: - Manualna, minimum 5-cio biegowa plus wsteczny. Zużycie paliwa: - poniżej 9,0 dm³/100km w ruchu mieszanym, - poniżej 11,0 dm³/100km w ruchu miejskim, - poniżej 7,5 dm³/100km poza miastem. Wyposażenie: - Systemy bezpieczeństwa: ABS, dwie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera), - Regulowana kolumna kierownicy, - Wspomaganie kierownicy, - Regulacja świateł, - Oświetlenie komory bagażowej, - Gniazdo zapalniczki, - Trzecie światło stopu, - Centralny zamek zdalnie sterowany, - Autoalarm, - Immobiliser, - Tapicerka welurowa lub materiałowa, - Instalacja radiowa z anteną i wbudowanymi głośnikami, - Klimatyzacja, - Zamontowany hak holowniczy dla dopuszczalnej masy holowanej przyczepy bez układu hamulcowego min. 750 kg, - Gniazdo zasilania instalacji elektrycznej przyczepy, - Komplet dywaników gumowych, - Felgi stalowe z kołpakami fabrycznymi, - Elektrycznie sterowane szyby boczne pierwszego rzędu (w kabinie kierowcy), - Podgrzewane i elektronicznie sterowane lusterka zewnętrzne, - Światła przeciwmgłowe przednie. Minimalne warunki gwarancji i rękojmi: - Usterki mechaniczne min. 2 lata, bez limitu km (gwarancja pełna), - Wady powłoki lakierniczej min. 3 lata, bez limitu km, - Perforacja nadwozia min. 6 lat. bez limitu km Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz: a) ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b) oświadczenia o nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. d) specyfikacji technicznej samochodu - zał. Nr 5 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  6 maj 2009 14:59 Data publikacji:  28 maj 2009 12:37
Wersja:  1.2