MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

KOMUNIKACJA - KIEROWCY

KOMUNIKACJA - KIEROWCY

KOMUNIKACJA - KIEROWCY - Składanie Wniosku o Wydanie Prawa Jazdy Drogą Elektroniczną

Z dniem 19 stycznia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r. poz.1005, z późn. zm.). Wymienione rozporządzenie umożliwia złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez Internet.

 

Składanie wniosku drogą elektroniczną dotyczy wniosku, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy, z wyjątkiem wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatrzony podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy.

Załączniki które należy wysłać wraz z wnioskiem:

-     skan prawa jazdy

-     skan zdjęcia

-     skan potwierdzenia wpłaty za wydanie prawa jazdy

-     skan orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane

-     skan zgody rodzica lub opiekuna

-     skan tłumaczenia na język polski zagranicznego dokumentu prawa jazdy, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, o ile jest ono wymagane

-     skan karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy – dot. cudzoziemca

-     skan aktualnego i ważnego dowodu osobistego

-     skan świadectwa kwalifikacji zawodowej

-     skan orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

-     skan zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 

Nadmienić należy, że osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła wyżej wspomniane oryginały załączników do organu, do którego złożyła wniosek, za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe lub dostarcza je osobiście bezpośrednio do organu:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej

Biuro Praw Jazdy

ul. Rynek 1

25-303 Kielce

 

      Podstawy prawne:

 

-     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. Nr 30, poz.151 z późn.zm.);

-     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z

      późn. zm.)

-     Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.

      Ministra 2012r. poz. 1228)

-     Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z

      późn. zm.)

-     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca

 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania

pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005 z późn. zm.)

-     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich

      kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r.

      poz. 133)

-     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r.
w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622 z późn. zm)

-     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995 z późn. zm.)

-     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019)

-     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973)

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29  kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.)

-     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 1028, z późn. zm.)

-     Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968r.
(Dz. U. z 1988 r., Nr 5, poz. 40)                       

-     Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

 

Podstawy prawne:

 

-     Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz.83);

-     Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty

 ewidencyjnej (Dz.U. z 2012r. poz.447).

-     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282, z późn.

      zm.)

 

Numer konta na które można dokonywać opłaty za wydanie prawa jazdy:          

 

           Urząd Miejski Kielce,

           25-303 Kielce ul. Rynek 1,

           94 1050 1461 1000 0023 5322 5994

 

Dla załączników do wniosków przesyłanych do Systemu Kierowca wymagane są następujące parametry minimalne:

 

Parametry wymagane dla zdjęcia:

 

- Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia.  Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie

- Przestrzeń barw: sRGB

- Głębia kolorów: 24 bity

- Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli

- Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.

- Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

 

Parametry wymagane dla pozostałych załączników:

 

- Skan w formacie JPG.

- Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.

- Rozdzielczość skanu w pikselach *szer. x wys.+: max 2500 x 3500 pikseli.

- Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

- Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Strona internetowa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

www.pwpw.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA

 

https://www.esp.pwpw.pl/


Autor:  Marcin Bąk Osoba publikująca: Marcin Bąk Wydział Komunikacji
Data utworzenia:  30 grudzień 2010 11:49 Data publikacji:  27 maj 2013 12:56
Wersja:  1.6