MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

KOMUNIKACJA - KIEROWCY

KOMUNIKACJA - KIEROWCY

KOMUNIKACJA - KIEROWCY - Składanie Wniosku o Wydanie Prawa Jazdy Drogą Elektroniczną

Składanie wniosku o wydanie prawa jazdy w postaci elektronicznej reguluje niżej przytoczony rozdział 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozdział  5

Składanie wniosków w postaci elektronicznej

§  23. 
1.  Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
3.  Wniosek elektroniczny opatruje się:
1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.  Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
5.  Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.
6.  Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
7.  Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego.
§  24.  W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
§  25.  Do wykonywania czynności, o których mowa w § 23 i § 24, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.
 

Strona internetowa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 

www.pwpw.pl

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA

 

 

https://www.esp.pwpw.pl/


Autor:  Tadeusz Kot - Dyrektor Wydzialu Komunikacji Osoba publikująca: Marcin Bąk Wydział Komunikacji
Data utworzenia:  30 grudzień 2010 11:49 Data publikacji:  2 sierpień 2018 10:20
Wersja:  1.7