MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Nabór na członków Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLVIII/1091/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach zadań: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia,  turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania deklaracji udziału upływa w dniu 01.12 .2017 r. Treść ogłoszenia wraz z deklaracją w załączeniu.


Autor:  Anita Stanisławska Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  29 listopad 2017 12:43 Data publikacji:  29 listopad 2017 13:11
Wersja:  1.0