MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie do stron postępowania

Obwieszczenie do stron postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika),

że w dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Kielce, dnia 11 czerwca 2018 r.

 UKŚ-IV.6220.5.2018                                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. 1405 poz. ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika),

że w dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

planowanego do realizacji na działkach nr: 540/2, 540/3, 541/2, 541/3, 542/2, 542/3, 543/2, 543/3, 544/4, 544/5, 545/2, 545/3, 546/7, 546/8, 546/10, 546/11, 546/4, 546/5, 548/1, 548/2, 549/2, 549/3, 550/2, 550/3, 551/5, 551/6, 551/9, 551/10, 551/13, 551/14, 552/2, 552/3, 553/4, 553/5, 554/5, 554/6, 555/4, 555/5, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, 557/2, 557/3, 558/2, 558/3, 560/4, 560/5, 560/8, 560/9, 561/3, 561/4, 562/1, 562/2, 564/2, 564/4, 566/2, 566/3, 567/4, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/2, 567/3, 567/6, 568/11, 568/12, 569/7, 569/8, 570/2, 570/3, 571/2, 571/3, 572/2, 573/2, 575, 709/1, 713/2, 713/3obręb 0003.

 

Decyzja została wydanapo zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 309 tel. (41) 367-66-663, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Data publicznego ogłoszenia: 11.06.2018 r.

 

 

Otrzymują:

1.      PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem pełnomocnika

2.      Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6
w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu

3.      Aa.


Autor:  Ryszard Muciek - Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Osoba publikująca: Małgorzata Sikorska-Proboszcz WUKiZS
Data utworzenia:  11 czerwiec 2018 13:46 Data publikacji:  11 czerwiec 2018 14:07
Wersja:  1.1