MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie do Stron postępowania

Obwieszczenie do Stron postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania,

że, za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 29.03.2018 r. (wydanej na wniosek Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach) dla przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek",

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Kielce, dnia 5 czerwca 2018 r.

UKŚ-IV.6220.31.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

 

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania,

 

że, za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 29.03.2018 r. (wydanej na wniosek Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach) dla przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek",

planowanego do realizacji częściowo terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Ww. odwołanie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach
, wraz z pismem tut. organu, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 05.06.2018 r. (na podstawie art. 133 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. odwołania można zapoznać się wsiedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

 

Data publicznego ogłoszenia: 11 czerwca 2018 r.

 

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, na terenie Gminy Masłów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu

2.        Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach7, 25-395 Kielce (z prośbą o zawiadomienie stron postępowania np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

3.        Wójt Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów (z prośbą o zawiadomienie stron postępowania np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na terenie gminy)

4.        Aa.


Autor:  Ryszard Muciek - Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Osoba publikująca: Małgorzata Sikorska-Proboszcz WUKiZS
Data utworzenia:  11 czerwiec 2018 12:32 Data publikacji:  11 czerwiec 2018 12:42
Wersja:  1.1