MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Kielce, dn. 19.06.2018 r.

UKŚ-IV.6220.19.2018

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania oraz o przedłużeniu terminu wydania decyzji

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożonyprzez Panią Agnieszkę Stróżyk i Pana Piotra Stróżyka.

Planowana inwestycja dotyczy budowy 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 53 li. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Jednocześnie informuję, że tut. organ pismem znak: UKŚ-IV.6220.19.2018, z dnia 22.05.2018 r., na podstawie art. 50 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,wezwał inwestora do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Ponadto na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawydo dnia 31 września 2017 r., ze względu na konieczność uzupełnienia przez inwestora danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a następnie uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Liczba stronprzedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się
w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 (tel. 41 3676839). Uwagi oraz wnioski, bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałówmożna wnieść na piśmie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu bądź elektronicznie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.um.kielce.plw odnośniku ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

1)     zgodnie z art. 35 § 3i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego:

-       załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

-       do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;

2)     zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu;

3)     zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3, 4 , 5 i 6– stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

-       nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność),

-       postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:

-       organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,

-       organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postepowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, do którego wniesiono ponaglenie, rozpatruje je w terminie 7 dni od jego otrzymania, wydając postanowienie.

4)     zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. W razie niewykonania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny'

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 26.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.    wnioskodawcy,

2.    pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu,

3.    aa.


Autor:  Prezydent Miasta Kielce Osoba publikująca: Anna Sydor-Baliga UKŚ
Data utworzenia:  26 czerwiec 2018 12:07 Data publikacji:  26 czerwiec 2018 12:08
Wersja:  1.0