MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację iwestycji drogowej

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Kielce 08.10.2018

Znak: AB-I.6740.2.11.2018.BOJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.),


Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 01.08.2018 r. (uzupełniony w dniu 28.09.2018 r.) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Karczunek w Kielcach" w ramach zadania: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
• rozbudowę ul. Karczunek na odcinku od km ok. 0+062 do skrzyżowania z ul. Jeleniowską w tym:
- budowę chodników i ścieżki rowerowej,
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę miejsc postojowych,
- rozbudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Karczunek,
- regulację koryta rzeki Silnicy,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci energetycznej,
- budowę i przebudową oświetlenia ulicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznych ,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1191/5 (1191/6, 1191/7), 1206/17 (1206/33, 1206/34), 1206/18 (1206/35, 1206/36), 1191/4, 1190/2 (1190/3, 1190/4), 1190/1, 1206/23 (1206/29, 1206/30, 1206/31,1206/32), 1189 (1189/1, 1189/2), 1206/14 (1206/26, 1206/27, 1206/28), 1206/9,1206/20 (1206/37, 1206/38), 1198/1, 1206/11, 1200/1, 1200/2 (1200/3, 1200/4), 1202 (1202/1, 1202/2), 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42), 1182/5 (1182/10, 1182/11), 1205, 1206/12, 1181/3 (1181/4, 1181/5), 1180/3 (1180/5, 1180/6), 1206/5 (1206/43,1206/44), 349,360/1, 359, 1186,

- obręb 0007, numery działek:
687 (687/1, 687/2), 685 (685/1, 685/2), 697 (697/1, 697/2).

Przeznaczonych pod przejście przez tereny wód płynących

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działki: 274/3

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1206/18 (1206/35, 1206/36), 1206/22, 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42)


Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1196/3, 1195, 1198/2, 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42), 1206/20 (1206/37, 1206/38), 1206/8, 1187, 1188, 379, 1189 (1189/1, 1189/2), 1206/14 (1206/26, 1206/27, 1206/28), 1191/5 (1191/6, 1191/7),1191/2, 487/24, 486/1, 1206/17(1206/33, 1206/34), 1206/18 (1206/35,1206/36), 1206/22

- obręb 0007, numery działek:
649, 647 (647/1, 647/2), 664/1, 697 (697/1, 697/2).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Miasta ( pokój nr 132 ) z aktami sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.


Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kędra
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski
 


Autor:  Andrzej Kędra - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  10 październik 2018 15:08 Data publikacji:  10 październik 2018 15:08
Wersja:  1.0