MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację iwestycji drogowej

"Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków" 

Kielce 26.10.2018


Znak: AB-I.6740.2.13.2018.DK

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE


W związku ze zmianą kategorii ul. Wrzosowej z drogi wojewódzkiej na powiatową, informuję, że ponowny wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 złożony w dniu 22.10.2018 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków" zostanie rozpatrzony przez Prezydenta Miasta Kielce.
Działając w oparciu o art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018. 1474 j.t.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie, które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Wrzosowej, po stronie południowej,
• budowę ciągu pieszo – rowerowego,
• przebudowę chodników,
• budowę przejazdów rowerowych z przejściami dla pieszych,
• budowę i przebudowę kolidującej sieci infrastruktury technicznej,
• przebudowę zjazdów,
• przebudowę schodów

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:

1343/36, 1343/43, 1343/50, 1343/54, 1343/58, 1343/62, 1343/66, 1343/74, 1343/78, 1343/89, 1343/109, 1343/106, 1343/107, 1343/102, 1343/232, 1343/233, 1343/234, 1343/235, 1343/236, 1343/223, 1343/110, 1343/218, 1343/219, 1343/24, 1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/30(1343/237, 1343/238), 1493(1493/1, 1493/2), 1343/37(1343/239, 1343/240), 1496/1(1496/4, 1496/5), 1497/1(1497/3, 1497/4), 1498/3(1498/8, 1498/9), 1343/46(1343/241, 1343/242), 1499(1499/1, 1499/2), 1500/1(1500/3, 1500/4), 1501/1(1501/3, 1501/4), 1502/1(1502/4, 1502/5), 1503(1503/1, 1503/2), 1504(1504/1, 1504/2), 1505(1505/1, 1505/2), 1506(1506/1, 1506/2), 1498/7(1498/10, 1498/11), 1516(1516/1, 1516/2), 1517/87(1517/106, 1517/107), 1343/70(1343/243, 1343/244), 1343/85(1343/245, 1343/246), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/91(1343/249, 1343/250), 1343/92(1343/251, 1343/252), 1343/229(1343/256, 1343/257), 1343/230(1343/258, 1343/259), 1343/231(1343/253, 1343/254, 1343/255), 1343/191(1343/260, 1343/261), 1343/224(1343/283, 1343/284), 1343/222(1343/262, 1343/263), 1343/225(1343/285, 1343/286), 1343/11(1343/266, 1343/267, 1343/268), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1343/100(1343/269, 1343/270), 1343/217(1343/271, 1343/272), 1343/23(1343/273, 1343/274), 1343/96(1343/278, 1343/279, 1343/280, 1343/281, 1343/282), 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277), 1736/156(1736/186, 1736/187, 1736/188), 1736/158(1736/189, 1736/190, 1736/191)

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1492/3(1492/15, 1492/16)


Przeznaczonych pod budowę/przebudowę zjazdów,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1681, 1682, 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277)

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1343/20, 1343/213, 1343/216, 1343/198, 1343/197

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Miasta ( pokój nr 132 ) z aktami sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.


Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kędra
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski

 

 


Autor:  Andrzej Kędra - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  29 październik 2018 10:40 Data publikacji:  29 październik 2018 10:41
Wersja:  1.0