MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowe

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków"

                                                                                                                   Kielce. 28.11.2018


Znak: AB-I.6740.2.13.2018.DK


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce
zawiadamia


o wydaniu decyzji nr 13/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
(znak: AB-I.6740.2.13.2018.DK)
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla inwestycji pod nazwą: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do „Ronda Czwartaków"

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Wrzosowej, po stronie południowej,
• budowę ciągu pieszo – rowerowego,
• przebudowę chodników,
• budowę przejazdów rowerowych z przejściami dla pieszych,
• budowę i przebudowę kolidującej sieci infrastruktury technicznej,
• przebudowę zjazdów,
• przebudowę schodów
• rozbiórkę kolidujących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzeń, nawierzchni istniejących chodników, zjazdów i zatoki autobusowej, krawężników, obrzeży, schodów nad ciepłociągiem, murów oporowych
• wykonanie organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego


Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami
Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:

1343/36, 1343/43, 1343/50, 1343/54, 1343/58, 1343/62, 1343/66, 1343/74, 1343/78, 1343/89, 1343/109, 1343/106, 1343/107, 1343/102, 1343/232, 1343/233, 1343/234, 1343/235, 1343/236, 1343/223, 1343/110, 1343/218, 1343/219, 1343/24, 1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/30(1343/237, 1343/238), 1493(1493/1, 1493/2), 1343/37(1343/239, 1343/240), 1496/1(1496/4, 1496/5), 1497/1(1497/3, 1497/4), 1498/3(1498/8, 1498/9), 1343/46(1343/241, 1343/242), 1499(1499/1, 1499/2), 1500/1(1500/3, 1500/4), 1501/1(1501/3, 1501/4), 1502/1(1502/4, 1502/5), 1503(1503/1, 1503/2), 1504(1504/1, 1504/2), 1505(1505/1, 1505/2), 1506(1506/1, 1506/2), 1498/7(1498/10, 1498/11), 1516(1516/1, 1516/2), 1517/87(1517/106, 1517/107), 1343/70(1343/243, 1343/244), 1343/85(1343/245, 1343/246), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/91(1343/249, 1343/250), 1343/92(1343/251, 1343/252), 1343/229(1343/256, 1343/257), 1343/230(1343/258, 1343/259), 1343/231(1343/253, 1343/254, 1343/255), 1343/191(1343/260, 1343/261), 1343/224(1343/283, 1343/284), 1343/222(1343/262, 1343/263), 1343/225(1343/285, 1343/286), 1343/11(1343/266, 1343/267, 1343/268), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1343/100(1343/269, 1343/270), 1343/217(1343/271, 1343/272), 1343/23(1343/273, 1343/274), 1343/96(1343/278, 1343/279, 1343/280, 1343/281, 1343/282), 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277), 1736/156(1736/186, 1736/187, 1736/188), 1736/158(1736/189, 1736/190, 1736/191)

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1492/3(1492/15, 1492/16)

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę zjazdów,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1492/3(1492/15, 1492/16), 1343/90(1343/247, 1343/248), 1343/111(1343/264, 1343/265), 1681, 1682, 1343/113(1343/275, 1343/276, 1343/277)

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych,

miasto Kielce:
- obręb 0024 , numery działek:
1343/20, 1343/213, 1343/216, 1343/198, 1343/197

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Zadara
Kierownik
Referatu Administracji Budowlanej Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski


  


Autor:  Anna Zadara Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  30 listopad 2018 11:20 Data publikacji:  30 listopad 2018 13:28
Wersja:  1.2