MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację iwestycji drogowej

„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej".

Kielce. 05.10.2018

Znak: AB-I.6740.2.8.2018.BOJ


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)


Prezydent Miasta Kielce
zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 9/2018 z dnia 05 października 2018 r.
(znak: AB-I.6740.2.8.2018.BOJ)
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej" w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej".


Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• rozbudowę drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej w ramach inwestycji od km 0-020,50 do km 1+103,65 w tym:
- budowę nawierzchni ścieżki rowerowej
- budowę chodnika
- budowę schodów terenowych
- budowę obrzeża
- budowę krawężnika
- wycinkę istniejących drzew i krzewów
- wykonanie zieleńców
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie poręczy ochronnej U-12a
- wykonanie słupków blokujących
- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia
wraz z:
• przebudową oświetlenia ulicznego,
• przebudową sieci elektroenergetycznych
• budową kanału technologicznego
• robotami rozbiórkowymi ogrodzeń


Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:
947/320 (947/368, 947/369), 947/185 (947/370, 947/371), 947/179 (947/416, 947/417), 945/84 (945/205, 945/206, 945/207), 947/213 (947/372, 947/373), 947/211 (947/374, 947/375), 947/212 (947/376, 947/377), 947/30 (947/378, 947/379), 947/31 (947/380, 947/381), 947/32 (947/382, 947/383), 947/176 (947/384, 947/385), 947/167 (947/386, 947/387), 947/166 (947/388, 947/389), 947/164 (947/390, 947/391), 947/142 (947/392, 947/393), 947/138 (947/394, 947/395), 947/139 (947/396, 947/397), 947/135 (947/398, 947/399), 947/132 (947/400, 947/401), 947/133 (947/402, 947/403), 947/130 (947/404, 947/405), 947/128 (947/406, 947/407), 947/324 (947/408, 947/409), 947/326 (947/410, 947/411), 947/328 (947/412, 947/413), 947/330 (947/414, 947/415), 945/83, 946/4, 946/2, 946/7, 946/8, 946/10, 946/12, 946/13, 946/14, 946/16, 946/5, 946/3, 946/6, 946/1, 946/9, 946/11, 1270/20, 946/15, 946/17, 1273/42, 1273/10, 382/50

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:
945/84 (945/205, 945/206, 945/207), 1273/42, 1273/10, 382/50


W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA Andrzej Kędra
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski
 


Autor:  Andrzej Kędra - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  9 październik 2018 09:23 Data publikacji:  9 październik 2018 09:23
Wersja:  1.0