MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZRID

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZRID

DOT. Budowy ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach"

Kielce. 18.12.2018


Znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce


zawiadamia o wydaniu decyzji nr 14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. (znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla zadania pod nazwą: „Budowa ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach"

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• budowę nawierzchni jezdni ulicy 17 KDD,
• budowę nawierzchni jezdni ulicy 16 KDD (etap I),
• budowę zjazdów,
• budowę chodników,
• budowę miejsc parkingowych,
• przebudowę jezdni ulicy Klonowej,
• budowę oświetlenia jezdni i chodników ulicy 17 KDD i 16 KDD (etap I),
• rozbudowę oświetlenia fragmentu drogi 5aKDZ - ul. Klonowej,
• budowę kanału technologicznego,
• zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,
• budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 17 KDD i ulicy 16 KDD,
• budowę zbiornika retencyjnego.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:

915/86(915/144, 915/145), 913(913/1, 913/2, 913/3), 945/65, 912/3, 911/3

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych, budowę/przebudowę zjazdów

- obręb 0006 , numer działki: 945/84

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Anna Zadara
Kierownik Referatu Administracji Budowlanej
w Wydziale Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: podinspektor – Anna Janas


Autor:  Anna Zadara Osoba publikująca: Hanna Kamińska Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  18 grudzień 2018 13:32 Data publikacji:  18 grudzień 2018 13:32
Wersja:  1.0