MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.

 

 

Kielce, dnia 07maja 2018 r.

UKŚ-IV.6220.17.2017                                                                                   

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257),

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

ozakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.

oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 7dni od daty dokonania zawiadomienia stron w formie niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienieuważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 308 (tel. 41 3676839), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Data publicznego obwieszczenia: 09 maja 2018 r.

Otrzymują:

1)      Zakłady Usługowe „POŁUDNIE" Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków, za pośrednictwem pełnomocnika

2)      pozostałe Strony postępowania w trybie 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
tj. poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bip.kielce.eu,

3)      aa.


Autor:  Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem - Ryszard Muciek Osoba publikująca: Anna Sydor-Baliga UKŚ
Data utworzenia:  9 maj 2018 14:18 Data publikacji:  9 maj 2018 14:18
Wersja:  1.0