MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „WZGÓRZE ZAMKOWE"

w Kielcach

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

-         zarządzanie całokształtem działalności jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

-           kierowanie w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej oraz nadzór nad Design Centrum Kielce i Ośrodkiem Myśli Patriotycznej,

-           tworzenie warunków dla rozwoju i kreatywności wzornictwa oraz rękodzieła pochodzącego
z Kielc i regionu świętokrzyskiego,

-         organizowanie konkursów wzornictwa, festiwali oraz wystaw designu, sztuki i architektury,

-           kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla tradycji narodowej oraz tworzenie wzorca osobowego współczesnego patrioty min. poprzez: prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej dotyczącej wiedzy historycznej o historii miasta, regionu i kraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

- spełnienie wymagania określonego w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 

kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,

- staż pracy: minimum 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: znajomość ustaw: o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o rachunkowości, kodeks pracy, o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

oraz rozporządzeń: wydanych na podstawie ww. ustaw,

- wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowejWzgórze Zamkowe",

- predyspozycje i umiejętności kandydata: predyspozycje i zdolności organizatorskie oraz menadżerskie, doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z programów Unii Europejskiej, umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu projektami, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, innowacyjność, operatywność, umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania oraz prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Wzgórze Zamkowe

ul. Zamkowa 3

25-009 Kielce

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie zgodnez zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie, praca poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,

- bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na pierwszym piętrze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Zamkowej. Budynek wyposażony w podjazd. Część budynku, w którym znajduje się gabinet dla dyrektora wyposażony jest w dźwig dla osób niepełnosprawnych, na parterze wspomnianej części budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich. W drugiej części budynku znajduje się winda, o szerokości drzwi i powierzchni kabiny umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne także umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, przegrodzone są drzwiami przeciwpożarowymi (lecz bezprogowymi).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-         kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-         kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-         koncepcja działania jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe",

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **

-         podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 

1)     weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji i pracy pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe",

2)     test wiedzy i umiejętności,

3)     rozmowa kwalifikacyjna,

4)     sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni na piśmie o miejscu i terminie przeprowadzenia testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stanowisko dyrektora zostanie powołana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, ale nie niższą niż 75 % punktów możliwych do uzyskania oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji kierowniczych. Oferty należy składać do 12 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Kielce, pokój Nr 148
Rynek 1
25-303 Kielce

Inne informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na dyrektora jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe". Ww. dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju Nr 143 (nie odebrane nie będą odsyłane). W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (041) 36 76 608 lub 36 76 143.

 

Dodatkowe informacje:

 

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

- Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  1 kwiecień 2016 14:34 Data publikacji:  1 kwiecień 2016 14:37
Wersja:  1.1