MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora

w Referacie Windykacji i Analiz

Wydziału Księgowości Urzędu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 10/2016)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

- analiza należności budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz bieżące prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do zaległości z ww. tytułu (m. in. wystawianie upomnień),

- wystawianie tytułów wykonawczych oraz przekazywanie ich do organów egzekucji,

- analiza nadpłat w celu dokonania rozliczenia rozrachunku,

- comiesięczne sporządzanie informacji o stanie należności przeterminowanych i podjętych działań windykacyjnych.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

 

kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: ekonomicznym,

- staż pracy: min. 2 lata.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych – Dział I, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozdziały 3 i 3a, Ordynacja podatkowa – Działy I,II,III, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,

- wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

- predyspozycje i umiejętności kandydata: bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, dobra organizacja pracy, rzetelność, staranność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

 

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie zgodne z zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie, praca w zespole, szkolenia, częste kontakty z interesantami.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

- bezpieczne warunki pracy na stanowisku, które znajduje się w budynku dwupiętrowym, ograniczona możliwość poruszania się po budynku, na dwóch  korytarzach znajdują są schody bez elektrycznego krzesełka pochyłego przyschodowego. Budynek wyposażony w podjazdy i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale są przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze od strony Rynku.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-           kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-           kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-           podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-           podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-           podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-           podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-           podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2016 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta w pok. 148 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF:10/2016

 

Dodatkowe informacje:

 

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

- Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.      O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

2.      Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.

3.      Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne, - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

4.      Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

5.      Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.      Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7.      Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 143) zostaną zniszczone.

8.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 218 lub 36 76 143.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  6 maj 2016 12:09 Data publikacji:  6 maj 2016 12:10
Wersja:  1.1