MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Kielcach

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- zarządzanie całokształtem działalności jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- kierowanie w sprawach związanych z działalnością finansową i administracyjną jednostki,
- nadzór nad realizacją zadań statutowych MZD,
- wyznaczanie kierunków oraz opracowywanie planów działania MZD,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników MZD.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
- spełnienie wymagania określonego w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- staż pracy: minimum 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej 5 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

ustaw: o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeks pracy, o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,
rozporządzeń: wydanych na podstawie ww. ustaw,
- wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
- predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności organizatorskie oraz menadżerskie, doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z programów Unii Europejskiej, umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu projektami, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno - finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, innowacyjność, operatywność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.


Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie oraz poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca na pierwszym piętrze budynku jednopiętrowego usytuowanego przy ul. Prendowskiej, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
- koncepcja działania Miejskiego Zarządu Dróg,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- podpisane oświadczenia kandydata:
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
• o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.*

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

1) weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji i pracy pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg,
2) test wiedzy i umiejętności,
3) rozmowa kwalifikacyjna,
4) sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni na piśmie o miejscu i terminie przeprowadzenia testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Na stanowisko dyrektora zostanie powołana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym, ale nie niższą niż 75 % punktów możliwych do uzyskania oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji
kierowniczych. Oferty z dopiskiem „Nabór na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg," należy składać do 5 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Kielce, pokój nr 148
Rynek 1
25-303 Kielce


Inne informacje:

Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, można je odebrać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju Nr 143 (nie odebrane nie będą odsyłane). Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (041) 34 02 850 lub 36 76 143.


Dodatkowe informacje:

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
- Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 


Autor:  Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  25 lipiec 2016 15:02 Data publikacji:  25 lipiec 2016 15:15
Wersja:  1.5