MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA

WYDZIAŁU KULTURY i PROMOCJI MIASTA

URZĘDU MIASTA KIELCE

(NR REF: 2/2017)

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

-         współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej;

-         inicjowanie i organizacja wydarzeń międzynarodowych i promocja Kielc za granicą;

-         organizacja masowych imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym;

-         wspieranie działań i inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury;

-         promocja Miasta na terenie kraju;

-         organizacja i finansowanie imprez sportowych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

-      obywatelstwo polskie;

-         spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

-        spełnienie wymagania określonego w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

kwalifikacje zawodowe:

-         wykształcenie:wyższe magisterskie,

-         staż pracy:ogółem: min. 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

-         inne wymagania: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

-         znajomość ustaw:o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o dostępie do informacji publicznej, Prawa zamówień publicznych,

           

-         predyspozycje i umiejętności kandydata:  umiejętność kierowania zespołem, umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole, praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi Pakietu MS Office,

-         pożądana  znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub chińskiego w mowie i piśmie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

ul. Strycharska 6

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie zgodnez zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, częste wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne, praca poza standardowymi godzinami oraz w weekendy.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-  narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,

- budynek piętrowy, wyposażony jest w podjazd umożliwiający poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim oraz w elektryczne krzesełko pochyłe przyschodowe, w  budynku, na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-         kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-         kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-         podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **

-         podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  20 lutego 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta w pok. 148 lub przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem: NR REF: 2/2017

 

Dodatkowe informacje:

 - Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

- Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 Uwaga:

1.     O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

2.     Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie
i miejscu wyznaczonym przez Komisję.

3.     Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne, - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

4.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

5.     Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.     Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7.     Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.

8.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz
w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.  (41) 36 76 610 lub 36 76 152


Autor:  Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  10 luty 2017 12:56 Data publikacji:  10 luty 2017 12:58
Wersja:  1.1