MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w  Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych

Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 10/2017)

 

 

 

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

-        prowadzenie  rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

-       udostępnianie danych z ww. rejestrów osobom prywatnym i instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-       wydawanie zaświadczeń,

-       wykonywanie czynności kasjera i inkasenta.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

-  obywatelstwo polskie,

-       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

-       wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: politologia, zarządzanie, socjologia,

-       staż pracy: min. 5 lat, w tym min. 2 lata w administracji publicznej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

 

-       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o ewidencji ludności, o opłacie skarbowej,

rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego, w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,

-       wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-       predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, odporność na stres, biegła obsługa komputera.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

ul. Szymanowskiego 6

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-       praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, szkolenia, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-       narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

-       bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

-       praca w pokoju wieloosobowym,

-       praca na parterze budynku Urzędu Miasta z utrudnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych ze względu na stromy podjazd wewnętrzny oraz schody,

-       brak toalety przystosowanej dla wózków inwalidzkich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-       krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-       kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-       kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-       podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

-       podpisane oświadczenia kandydata:

·      o posiadanym obywatelstwie,

·      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·      o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.*

 

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę).

 

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 10/2017

 

Dodatkowe informacje:

-        pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-        pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.         O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

2.         Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

3.         Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

4.         Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

5.         Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.         Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7.         Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.

8.         Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 597 lub 36 76 152.


Autor:  Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  29 maj 2017 11:14 Data publikacji:  29 maj 2017 11:16
Wersja:  1.2