MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze Planowania Przestrzennego
Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 28/2017)
 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wykonywanie wszelkich czynności formalno-prawnych wynikających z przewidzianej przepisami procedury sporządzania ww. dokumentów,
- przygotowywanie prezentacji i opracowań graficznych na potrzeby prowadzonej dokumentacji,
- sporządzanie projektów uchwał, rozstrzygnięć, opinii, pism i innych dokumentów związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku budownictwo, specjalność: budowa dróg lub drogi, ulice i autostrady,
- staż pracy: min. 2 lata, w tym min. 1 rok na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym,
- uprawnienia: prawo jazdy kat. B.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych,
rozporządzeń: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,
- predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność pełnienia roli lidera i pracy w interdyscyplinarnym zespole zadaniowym, komunikatywność, kreatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, biegła obsługa komputera, umiejętności pracy w programach: AutoCAD, Sketch Up.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
ul. Kozia 3

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, dalmierz, aparat fotograficzny, ploter, dyktafon,
- praca na drugim piętrze w pokoju wieloosobowym,
- budynek trzypiętrowy wyposażony w windę, brak podjazdu oraz łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające informacje dotyczące okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy),
- kserokopia prawa jazdy,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- podpisane oświadczenia kandydata:
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.*

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148, w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacyjny
Rynek 1
25 – 303 Kielce

z dopiskiem: NR REF: 28/2017

Dodatkowe informacje:
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.
8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 361 lub 36 76 152.


Autor:  Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  26 październik 2017 13:11 Data publikacji:  26 październik 2017 13:12
Wersja:  1.0