MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
DYREKTORA
CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK
w Kielcach, ul. Sandomierska 126
 

Główne obowiązki:
1. Organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Centrum Obsługi Placówek
w Kielcach, ul. Sandomierska 126 oraz obsługiwanych Placówek:
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dobra Chata" z siedzibą w Kielcach,
ul. Sandomierska 126,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce" z siedzibą w Kielcach,
ul. Fosforytowa 88,
- Mieszkania chronionego z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 126
oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
2. Nadzór nad prowadzoną obsługą ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną:
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dobra Chata" z siedzibą w Kielcach,
ul. Sandomierska 126,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce" z siedzibą w Kielcach,
ul. Fosforytowa 88,
- Mieszkania chronionego z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 126.
3. Nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi Centrum Obsługi Placówek oraz obsługiwanych Placówek.
4. Nadzór nad opracowaniem planu gospodarczego i finansowego w zakresie zatrudnienia, zaopatrzenia, remontów, jak również nad bieżącą i pełną ich realizacją.
5. Właściwe organizowanie pracy personelu oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, ładu i porządku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):
Spełnienie wymagań określonych w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku,
poz. 697 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacje zawodowe:
Spełnienie wymagań określonych w art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku,
poz. 697 z późniejszymi zmianami).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- 5 – letni staż pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem instytucjami pomocy społecznej lub wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 697 z późniejszymi zmianami),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1769 z późniejszymi zmianami),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 902 z późniejszymi zmianami).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie został obliczony,
ze względu na rozpoczęcie działalności jednostki od dnia 1 lutego 2018 roku. Uprawnienie,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Obsługi Placówek
ul. Sandomierska 126
25-324 Kielce

Warunki pracy
Liczba lub wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: zgodne z Zarządzeniem nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia
12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie oraz poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe,
szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania
decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca na parterze budynku dwupiętrowym usytuowanym przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy,
a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz braku przeciwskazań do pełnienia funkcji dyrektora w w/w centrum,
- podpisane oświadczenia kandydata:
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
• że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona oraz ograniczona,
• o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.*
* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

Informacja o metodach i technikach naboru:
1) weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,
2) rozmowa kwalifikacyjna,
3) sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stanowisko dyrektora zostanie zatrudniona osoba, która wykaże się bardzo dobrymi predyspozycjami kierowniczymi, najlepszą znajomością przepisów prawnych określonych
w Wymaganiach związanych ze stanowiskiem pracy będących przedmiotem oceny oraz najlepszą koncepcją funkcjonowania Placówki. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
i z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Kielcach" należy składać w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Rynek 1
25-303 Kielce (pokój 148), do dnia 19 stycznia 2018 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kielce).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 368 50 57 wew. 215

Inne informacje:
Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, można je odebrać osobiście
po zakończeniu procedury naboru w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce,
ul. Rynek 1 (nie odebrane nie będą odsyłane). Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje:
Pracownik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie
z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 


Autor:  Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  9 styczeń 2018 14:31 Data publikacji:  9 styczeń 2018 14:31
Wersja:  1.0