MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

w Biurze Planowania Przestrzennego

Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 21/2018)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

-       sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w ww. dokumentach planistycznych,

-       pełnienie funkcji Projektanta i Lidera Zadania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania,

-       nadzór merytoryczny nad sporządzaniem opracowań planistycznych i ich zmian przez wykonawców zewnętrznych,

-       wykonywanie wszelkich czynności formalno – prawnych wynikających z przewidzianej przepisami procedury sporządzania ww. dokumentów,

-       sporządzanie projektów uchwał, rozstrzygnięć, opinii, pism i innych dokumentów związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

-  obywatelstwo polskie,

-       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

-       wykształcenie: wyższe o kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub ukończone studia wyższe i  podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarki przestrzennej.

-       staż pracy: min. 6 lat, w tym min. 3 lata w projektowaniu budowlanym lub w zakresie planowania przestrzennego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

rozporządzeń: w sprawie wymaganego  zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

-       wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-       predyspozycje i umiejętności kandydata: komunikatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, kreatywność, umiejętność pełnienia roli lidera i pracy w interdyscyplinarnym zespole zadaniowym, umiejętność pracy w programach: Auto CAD, Sketch Up, pakiet Office,

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

ul. Kozia 3

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-       praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-       narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, ploter, dalmierz, aparat fotograficzny, dyktafon, wycinarka, trymer, składarka, gilotyna, bindownica itp.;

-       praca na drugim piętrze budynku usytuowanego na ul. Koziej 3, wyposażonego w windę, brak podjazdu oraz łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w pokoju wieloosobowym.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  9 kwietnia 2018 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 21/2018

 

Dodatkowe informacje:

-        pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-        pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:

1.        O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

2.        Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

3.        Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

4.        Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

5.        Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.        Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7.        Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.

8.        Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 361  lub 36 76 345.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  27 marzec 2018 08:21 Data publikacji:  27 marzec 2018 08:21
Wersja:  1.0