MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 59/2018)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

-     realizacja zadań w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej, w szczególności: współpraca z przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym, uczestnictwo w realizacji założeń Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, identyfikacja potrzeb przedsiębiorców oraz oczekiwań wobec polityki społeczno-gospodarczej Miasta, współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarczym Miasta.

-     przygotowanie i realizacja projektów aktywizujących i promujących gospodarczo Miasto Kielce oraz projektów edukacyjnych z zakresu wzbudzania i rozwijania postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

-     promocja gospodarcza Miasta Kielce, w tym opracowanie i publikacja artykułów w prasie branżowej i zagranicznej,

-     obsługa inwestorów polskich i zagranicznych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

-        obywatelstwo polskie,

-        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

-        wykształcenie: wyższe magisterskie,

-        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 potwierdzona certyfikatem lub ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim potwierdzone dyplomem lub zaświadczeniem z uczelni,

-        staż pracy: minimum 5 lat.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

-        znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

ustaw: o samorządnie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,

rozporządzeniaw sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

znajomość: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; programów i mechanizmów finansowych Unii Europejskiej w zakresie aktywizacji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach; instrumentów wsparcia finansowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

-        wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-     predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność przygotowywania i realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, umiejętność przygotowywania i realizowania projektów o charakterze międzynarodowym, umiejętność wykonywania tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych z oraz na język angielski, umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań, również o charakterze międzynarodowym, umiejętność przygotowania i zaprezentowania oferty inwestycyjnej, zaawansowana znajomość gospodarki Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, praktyczna umiejętność administrowania stronami internetowymi i stronami na portalach społecznościowych oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakietu MS Office, przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i rzetelność, wysoko rozwinięte zdolności autoprezentacji, umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, wysoka kultura osobista.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

ul. Strycharska  6

 

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-        praca w siedzibie, praca poza siedzibą, praca w zespole, częste wyjazdy służbowe, szkolenia, sytuacje stresowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-        narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

-        bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca w pokoju wieloosobowym,

-        budynek piętrowy wyposażony w podjazd i krzesełko pochyłe przyschodowe (na parterze) oraz windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,

-        ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi,

-        toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

-        krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 (np. certyfikat, dyplom lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim),

-     podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 września 2018 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 59/2018

Dodatkowe informacje:

-    pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-    pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:

1.     Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,

2.     Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treśćoświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

3.     O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

4.     Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

5.     Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

6.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

7.     Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.     Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

9.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 546  lub 36 76 345.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  24 sierpień 2018 12:53 Data publikacji:  24 sierpień 2018 12:54
Wersja:  1.0