MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 64/2018)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

- prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą i najmem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce, w tym pozyskanie i analiza dokumentów niezbędnych w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego tych nieruchomości,

- oddawanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce w trwały zarząd,

- ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności lub hipoteki,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

-  obywatelstwo polskie,

-       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

-       wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,

-       staż pracy: min. 5 lat.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

 

-       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i  kartograficzne, o drogach publicznych, Prawo budowlane, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,

-       wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-       predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność czytania i posługiwania się mapą, umiejętność identyfikacji nieruchomości w terenie, umiejętność badania ksiąg wieczystych i dokumentów archiwalnych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prowadzenia negocjacji ze stronami, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, biegła obsługa komputera, mile widziana znajomość zintegrowanych systemów danych przestrzennych, mile widziane doświadczenie zawodowe związane z gospodarką nieruchomości.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

ul. Rynek 1

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-       praca w siedzibie, sporadyczna praca w terenie, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-       narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, aparat fotograficzny,

-       bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

-       praca w pokoju wieloosobowym,

-       budynek dwupiętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po budynku, na dwóch  korytarzach znajdują są schody bez elektrycznego krzesełka pochyłego przyschodowego. Budynek wyposażony w podjazdy i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze od strony Rynku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-           podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

-           krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-                 kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-                 kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-        podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-        podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 września 2018 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 64/2018

 

Dodatkowe informacje:

-    pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-    pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:

1.    Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,

2.    Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treśćoświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

3.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

4.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

5.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

6.    Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

7.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

9.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 224 lub 36 76 152.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  13 wrzesień 2018 14:16 Data publikacji:  13 wrzesień 2018 14:20
Wersja:  1.1