MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH

(podstawa prawna: art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

Organizacja i kierowanie pracami MUP polegające na zapewnieniu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań, promocji zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z zakresu:

1)         pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań dotyczących aktywizacji lokalnego rynku pracy;

2)         udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

3)         inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy;

4)         opracowywania badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy;

5)         współpraca z administracją rządową i samorządową, Miejską i Wojewódzką Radą Rynku Pracy, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy,

6)         zatrudniania i zarządzania pracownikami.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

- obywatelstwo polskie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- spełnienie wymagania określonego w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 

kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,

- staż pracy: minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

- co najmniej 2- letni staż na stanowiskach kierowniczych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;o samorządzie gminnym; o samorządzie powiatowym; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o pracownikach samorządowych; Kodeks postępowania administracyjnego;Kodeksu pracy; o ochronie danych osobowych; Prawo zamówień publicznych; o dostępie do informacji publicznej; o finansach publicznych;

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO")

- wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowejMiejski Urząd Pracy w Kielcach;

-predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności organizacyjne oraz menadżerskie, doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z programów Unii Europejskiej; doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim i zarządzaniu projektami; znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa; kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań; innowacyjność; operatywność; umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania oraz prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki; umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych; zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

ul. Karola Szymanowskiego 6

25-361 Kielce

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie zgodnez zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce ze zm.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie, praca poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,

- bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na parterze budynku piętrowego z utrudnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych ze względu na stromy podjazd wewnętrzny oraz schody; brak toalety przystosowanej dla wózków inwalidzkich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

-   krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-   kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-   kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-   podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

-   podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w Urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-   podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-   podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-   podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-   podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą **,

-   podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

1)              weryfikacja formalna nadesłanych dokumentów rekrutacyjnych;

2)              test wiedzy i umiejętności;

3)              rozmowa kwalifikacyjna;

4)              sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

 

Na stanowisko dyrektorazostanie powołana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, ale nie niższą niż 75 % punktów możliwych do uzyskania oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji kierowniczych. 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem„Nabór na dyrektora MUP" do dnia 22 stycznia 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30.(decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Kielce, pokój Nr 148
Rynek 1
25-303 Kielce

 

Dodatkowe informacje:

-      pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-      pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.         Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treśćinformacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

2.     O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

3.     Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.     Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.     Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.     Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

8.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)  36 76 345

UWAGA                                                                         

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - zawiadamiam, że dokonuje się korekty ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielcena wolne stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze DYREKTORA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH z dnia 10.01.2019 r. w zakresie zmiany kwestionariusza osobowego.

Zmieniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę)oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Pozostała część ogłoszenia nie ulega zmianie.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  10 styczeń 2019 07:43 Data publikacji:  11 styczeń 2019 14:19
Wersja:  1.1