MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

DYREKTORA ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO

 w Kielcach

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

-          zarządzanie całokształtem działalności Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach i reprezentowanie na zewnątrz,

-          kierowanie sprawami związanymi z działalnością  finansową i administracyjną jednostki,

-          nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach,

-          dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

- obywatelstwo polskie,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

- niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 

kwalifikacje zawodowe:

-        wykształcenie: wyższe magisterskie,

-        staż pracy: minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy

ustaw:o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,Kodeksu pracy, o ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych,

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO");

- wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowejZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach;

- predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności organizacyjne oraz menadżerskie, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz z programów Unii Europejskiej; doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim i zarządzaniu projektami; znajomość zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa; kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań; innowacyjność; operatywność; umiejętność prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki; umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych; zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Zarząd Transportu Miejskiego KIELCE

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie zgodnez zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce ze zm.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie, praca poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,

-   bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca w budynku trzypiętrowym, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

-   krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-   kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-   koncepcja działania jednostki budżetowej Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach,

-   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-   podpisane oświadczenia kandydata: *

·       o posiadanym obywatelstwie,

·       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

·       o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

-   podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

1)    weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji i pracy pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach,

2)    test wiedzy i umiejętności;

3)    rozmowa kwalifikacyjna;

4)    sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

 

Na stanowisko dyrektora zostanie wybrana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji kierowniczych.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem„Nabór na dyrektora ZTM" do dnia 1 kwietnia 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Kielce, pokój Nr 148
Rynek 1
25-303 Kielce

 

Dodatkowe informacje:

-      pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-      kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.         Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treśćinformacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

2.     O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

3.     Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.     Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.     Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.     Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)  36 76 345


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  20 marzec 2019 13:37 Data publikacji:  20 marzec 2019 13:38
Wersja:  1.0