MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sekretarza Miasta

w Urzędzie Miasta Kielce

(NR REF:6/2019)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

-         zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

-         zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,

-         kształtowanie i ochrona pozytywnego wizerunku Miasta i Urzędu,

-         zapewnienie warunków organizacyjnych, finansowych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu,

-         koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem zasad przy udzielaniu zamówień publicznych,

-         prowadzenie innych spraw powierzonych przez Prezydenta na podstawie udzielonych pełnomocnictw
czy upoważnień.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne  (formalne):

 

-      obywatelstwo polskie,

-      spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

-      brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

kwalifikacje zawodowe:

-      wykształcenie: wyższe magisterskie,

-      staż pracy:

min. 10 - letni staż pracy, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w ww. art., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe  (będące przedmiotem oceny):

 

-      znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy

-      ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,

-         Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

-      rozporządzeń: w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

-      wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-      predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-      praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, praca w zespole, szkolenia, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-      narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

-      bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

-      budynek dwupiętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po całym budynku ze względu na różnice poziomów w budynku – schody w ciągu korytarzy nie posiadają urządzeń umożliwiających pokonywanie
ich przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,

-      budynek wyposażony w podjazd i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej
dla wózków inwalidzkich,

-      ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi,

-      jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze budynku od strony Rynku, korzystanie z niej wiązałoby się każdorazowo z wyjściem na zewnątrz.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-      krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-      kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy, w tym staż pracy na stanowiskach urzędniczych
i kierowniczych (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-      podpisane oświadczenia kandydata: *

·       o posiadanym obywatelstwie,

·       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

·       o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej
lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

-      ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

-      podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacji i Kadr

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 6/2019

Dodatkowe informacje:

-         pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-         pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym,

-         zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

 

Uwaga:

1.          Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treśćinformacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

2.          O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

3.          Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.          Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.          Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.          Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.          Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

8.          Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 345


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  7 maj 2019 11:43 Data publikacji:  7 maj 2019 11:43
Wersja:  1.0