MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty
w Biurze Współpracy z Zagranicą
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
(NR REF: 11/2019)

 

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i realizacja międzynarodowych projektów, w tym finansowanychlub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowywanie i organizowanie od strony koncepcyjnej i merytorycznej wizyt Prezydenta Miasta Kielce oraz innych przedstawicieli Kielc za granicą,
 • obsługa delegacji zagranicznych przebywających z wizytą w Kielcach oraz uczestnictwo w delegacjach i misjach Miasta Kielce poza granicami kraju,
 • współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej oraz z organizacjami reprezentującymi mniejszość polską i Polonię.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: administracja, stosunki międzynarodowe lub historia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy w tym ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych,
 • rozporządzenie: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość programów, mechanizmów i różnych form wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych projektów miasta o charakterze międzynarodowym, w tym dotyczących współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi,
 • wiedzę na temat zadań i funkcjonowania urzędu, w którym ubiega się o stanowisko,
 • predyspozycje i umiejętności kandydata: praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi Pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność publicznej prezentacji, dyspozycyjność, gotowość do służbowych podróży krajowych oraz zagranicznych, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, rzetelność, wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w zakresie obsługi delegacji i grup zagranicznych oraz organizacji wyjazdów międzynarodowych,
 • doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • umiejętność pisania tekstów promocyjnych i relacji prasowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
Strycharska 6

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu, częste wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne, praca poza standardowymi godzinami oraz w weekendy podczas oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych szkolenia, zmienne tempo pracy, częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, aparat fotograficzny
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • budynek piętrowy wyposażony w podjazd i krzesełko pochyłe przyschodowe (na parterze) oraz windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,
 • ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • podpisane oświadczenia kandydata: *

• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.

 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl
(w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacji i Kadr
Rynek 1
25 – 303 Kielce
z dopiskiem: NR REF:11/2019

lub www. terminie za pomocą skrzynki na platformie ePUAP na adres skrytki Urzędu Miasta Kielce: /g94m13lgvz/skrytka


Dodatkowe informacje:

- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl
(w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 573 lub 36 76 345.


Autor:  Justyna Grabowska Wydział Organizacji i Kadr Osoba publikująca: Justyna Grabowska Wydział Organizacji i Kadr
Data utworzenia:  10 czerwiec 2019 15:03 Data publikacji:  10 czerwiec 2019 15:05
Wersja:  1.1