MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego specjalisty
w Centrum Obsługi Inwestora
Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 12/2019)

 


Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej, w szczególności: szeroko pojęta współpraca z przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym, uczestnictwo w realizacji założeń Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce, współpraca z podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarczym Miasta oraz z mediami,
 • przygotowanie i realizacja projektów aktywizujących i promujących gospodarczo Miasto Kielce oraz projektów edukacyjnych z zakresu wzbudzania i rozwijania postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a także projektów międzynarodowych,
 • opracowywanie i analiza dokumentów strategicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku - wymagania formalne):

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: administracja, prawo, politologia, filologia angielska, zarządzanie i marketing lub ekonomia.
 • staż pracy: minimum 6 lat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządnie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
 • rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; programów i mechanizmów finansowych Unii Europejskiej w zakresie aktywizacji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach; - znajomość instrumentów wsparcia finansowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,
 • predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność przygotowywania i realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, umiejętność przygotowywania i realizowania projektów o charakterze międzynarodowym, umiejętność wykonywania tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych z oraz na język angielski, umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań oraz debat również o charakterze międzynarodowym, umiejętność przygotowania i zaprezentowania oferty inwestycyjnej, zaawansowana znajomość gospodarki Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, praktyczna umiejętność administrowania stronami internetowymi i stronami na portalach społecznościowych oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakietu MS Office, przeglądarkami internetowymi oraz pocztą elektroniczną, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i rzetelność, wysoko rozwinięte zdolności autoprezentacji, umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, wysoka kultura osobista.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu – w terenie podczas wizyt w lokalnych firmach, częste wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne, praca w zespole, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, obowiązkowy udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy;

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy
 • opis budynku z uwzględnieniem pomieszczenia, w którym ma pracować nowy pracownik:

Budynek piętrowy, wyposażony w podjazd umożliwiający poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, elektryczne krzesełko pochyłe przyschodowe oraz toaletę przystosowaną dla wózków inwalidzkich (na parterze). Docelowe miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze, w skrzydle bez windy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • podpisane oświadczenia kandydata: *

• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.

 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacji i Kadr
Rynek 1
25 – 303 Kielce
z dopiskiem: NR REF:12/2019

lub w ww. terminie za pomocą skrzynki na platformie ePUAP na adres skrytki Urzędu Miasta Kielce: /g94m13lgvz/skrytka


Dodatkowe informacje:

 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
 • pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl
(w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 571 lub 36 76 345.
 


Autor:  Justyna Grabowska Wydział Organizacji i Kadr Osoba publikująca: Justyna Grabowska Wydział Organizacji i Kadr
Data utworzenia:  10 czerwiec 2019 15:20 Data publikacji:  10 czerwiec 2019 15:20
Wersja:  1.0