MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko
Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach

 

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- zarządzanie całokształtem działalności Żłobka oraz odpowiedzialność za jego majątek,
- reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
- wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów,
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Żłobka oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
- współpraca z organami Gminy Kielce i innymi podmiotami, w zakresie organizowania i prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku – wymagania formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
- brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe
- staż pracy: 15 - letni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy, znajomość ustaw:
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, o pracownikach samorządowych,
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
- predyspozycje i umiejętności kandydata: doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3, znajomość problematyki placówki opiekuńczo – wychowawczej w tym: administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, znajomość problematyki z zakresu rozwoju psychomotorycznego i psychofizycznego małego dziecka, predyspozycje i zdolności organizatorskie oraz managerskie, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, nieposzlakowana opinia, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.


Miejsce wykonywania pracy:
Żłobek Samorządowy Nr 12
ul. Gałczyńskiego 7
25-409 Kielce

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce ze zmianami .

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Żłobka, praca poza siedzibą, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się w budynku jednopiętrowym na parterze nie wyposażonym w windę. Budynek niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, (np. świadectwa pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub dokumenty potwierdzające okres i rodzaj prowadzonej działalności, itp.),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenia kandydata: *
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
• o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.
- podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację
o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl
(w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 12" w terminie do dnia 23 lipca 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148
w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce, pokój Nr 148
Wydział Organizacji i Kadr
Rynek 1
25 – 303 Kielce
z dopiskiem na kopercie
„Nabór na Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 12"

lub za pośrednictwem platformy e-PUAP

Dodatkowe informacje:

- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
3. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie
i miejscu wyznaczonym przez komisję.
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej (nie dotyczy dokumentów złożonych przez e-puap), niekompletne, podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
5. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
6. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 863 lub 36 76 345.
 


Autor:  Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr Osoba publikująca: Justyna Grabowska Wydział Organizacji i Kadr
Data utworzenia:  12 lipiec 2019 12:08 Data publikacji:  12 lipiec 2019 12:12
Wersja:  1.2