MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Otwarty konkurs ofert - Schronisko

W dniu 6 grudnia  2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 437/2018 z dnia 5 grudnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  6 grudzień 2018 14:18 Data publikacji:  6 grudzień 2018 14:21
Wersja:  1.1