MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Otwarty konkurs ofert - turystyka i profilaktyka

W dniu 14  grudnia  2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 455/2018 z dnia 14  grudnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  14 grudzień 2018 14:24 Data publikacji:  31 grudzień 2018 09:53
Wersja:  1.1