MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Porządek obrad

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Omówienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17.01.2018 r.

4.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5.      Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6.      Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności w roku 2017.

7.      Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce za 2017 rok.

8.      Podjęcie uchwał:

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 – 2045;

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym;

4)      w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Promniku;

5)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

6)      w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach w ponadgimnazjalne X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach;

7)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 27 Specjalnego dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach w Szkołę Podstawową nr 40 Specjalną dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach.

8)      w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach;

9)      w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach;

10)  w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach;

11)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10 w Kielcach;

12)  w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kielcach;

13)  w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach;

14)  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach i włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 do Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach;

15)  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

16)  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Samorządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych Miasta Kielce;

17)  w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku;

18)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: WITOSA, SIEJE";

19)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej;

20)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej;

21)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sieje oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kredowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25)  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

26)  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

9.      Interpelacje i zapytania.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  31 styczeń 2018 12:57 Data publikacji:  12 luty 2018 09:53
Wersja:  1.3