MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 8.02.2018 r. oraz 20.02.2018 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście.

7. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;

3) w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kielcach;

4) w sprawie likwidacji Technikum nr 10 w Kielcach;

5) w sprawie likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach;

6) w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke- Bosaka w Kielcach;

7) w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach w ponadpodstawową Branżową Szkołę I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach;

8) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi do Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach;

9) w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach;

10) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

11) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.;

12) w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;

13) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce;

14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018";

15) w sprawie określenia na 2018 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce;

16) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych;

17) w sprawie zniesienia pomnika przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

18) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020;

19) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego" w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego;

20) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej (dz. nr 1511, dz. nr 1513);

21) w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach o niejednorodnym własnościowo stanie prawnym gruntu;

22) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Starej i przyznania prawa pierwszeństwa;

23) w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego;

24) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej;

25) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Króla Bolesława Chrobrego;

26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 498/3,499/4);

27) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Górniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

30) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (działka nr 775/5);

31) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

32) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Dalekiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

33) w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

34) w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  7 marzec 2018 12:15 Data publikacji:  16 marzec 2018 14:07
Wersja:  1.2