MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 8.00

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2016 rok.

7. Raport z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu;

4) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce;

5) w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce;

6) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej;

7) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Żelaznogórskiej (działka nr 620/4);

8) w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 174/3360 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jasnej;

9) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Sowiej (dz. 228/13);

10) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1884/20, dz. nr 1909/37);

11) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1884/21, dz. nr 1909/36);

12) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr 1909/33);

13) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1909/34);

14) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz.nr 1909/35);

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 785);

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (działka nr 369/2);

17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. L. Różyckiego;

18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kalinowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

20) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Żelaznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Janusza Kusocińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Południowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce;

25) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

26) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.;

27) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78;

28) w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  10 maj 2017 12:46 Data publikacji:  19 maj 2017 08:45
Wersja:  1.2