MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.43.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.43.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlu Ostrogórka w Kielcach
Numer ogłoszenia: 355612 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlu Ostrogórka w Kielcach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlu Ostrogórka w Kielcach, w szczególności w ulicach: Monte Cassino, Domki, Nad Wizną, Berberysowa, Łopianowa, Kocka, Kutnowska, Rozmarynowa, Jaśminowa, Modlińska, Bitwy Nad Bzurą, Rumiankowa, planowane ulice Generała Tadeusza Kutrzeby i Generała Wiktora Thommee.
2. Zakres dokumentacji do opracowania:
Etap I:
a) koncepcja sieciowo - drogowa terenu osiedla Ostrogórka, wraz z uzasadnieniem słuszności przyjętego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym, z uwzględnieniem infrastruktury technicznej (między innymi: energii elektrycznej, prąd, oświetlenie drogi, gazu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej);
b) koncepcja musi być uzgodniona z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, Wodociągami Kieleckimi oraz zawierać zgody i stosowne oświadczenia właścicieli działek, przez które będą prowadzone sieci;
c) wykonanie badań geologicznych pod potrzeby koncepcji;
d) określenie wartości kosztorysowej inwestycji;
Etap II:
a) opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami dotyczącej budowy kanału sanitarnego na Osiedlu Ostrogórka;
b) opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami dotyczącej budowy wodociągu na Osiedlu Ostrogórka;
c) mapa do celów projektowych;
d) inwentaryzacja zieleni;
e) badania geologiczne (pod potrzeby projektu budowlanego);
f) uzyskanie na koszt własny, wszystkich niezbędnych wymaganych przepisami map, decyzji administracyjnych (w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowych potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i do uzyskania pozwolenia na budowę;
g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
h) przedmiary robót;
i) kosztorysy inwestorskie;
 j) przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę.
3. Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 7 do siwz.
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 11.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4 500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości każdej usługi co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i b) siwz.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do projektowania w specjalnościach: - drogowej bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a), c) i d) siwz.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do siwz.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel. 41 36 76 141, faks: 41 36 76 141, 41 36 76 353.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Autor:  Iwona Franki Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  3 wrzesień 2013 12:54 Data publikacji:  3 wrzesień 2013 12:54
Wersja:  1.0