MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

przetarg nieograniczony Or-III.271.47.2013

przetarg nieograniczony Or-III.271.47.2013

Kielce: Realizacja I etapu budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 410650 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja I etapu budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)budowę trzech budynków segmentowych w konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjnych, niepodpiwniczonych oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami S2, S3 i S4 wyposażonych m.in. w instalacje wodno-kanalizacyjną, C.O. gazową, elektryczną i teletechniczną; wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazową i wewnętrzną linią zasilającą; wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przebudową fragmentu sieci istniejącej, zagospodarowanie terenu w tym m.in.: rozbiórkę istniejących budynków oznaczonych w projekcie rozbiórek numerami 2, 3 i 4 oraz przyłączy wodno -kanalizacyjnych do nieistniejącej części budynku oznaczonego w projekcie rozbiórek numerem 1, wycinkę drzew i krzewów, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie poszczególnych segmentów, budynki gospodarcze wraz z utwardzonym dojściem, ciek korytkowy, altanę śmietnikową oraz drogę wewnętrzną, chodniki, miejsce parkingowe, utwardzenia terenu, humusowanie i obsianie trawą powierzchni biologicznie czynnej w zakresie zaznaczonym na planszy zagospodarowania terenu jako pierwszy etap budowy. b)wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew o obwodzie 12-14 cm ( Nx3C5) na terenie Ogrodu Botanicznego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej w tym: - jarząb pospolity - 5 szt., - jarząb mączny- 5 szt. 2.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.11.11.00-9, 45.23.13.00-9, 45.00.02.91-4, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 71 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, bądź rozbudowie budynku lub zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych za kwotę minimum 2 900 000,00 zł brutto każda, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i b) siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami przewidzianymi do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, -drogowej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a), c) i d) siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa szczegółowo § 62 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel. 41 36 76 141, faks: 41 36 76 141, 41 36 76 353..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Autor:  Jadwiga Rakowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  9 październik 2013 13:38 Data publikacji:  9 październik 2013 13:38
Wersja:  1.0