MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.49.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.49.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Wykonanie prac geodezyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
Numer ogłoszenia: 211867 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym:

 a) wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (Zadania 1-3);

b) sporządzenie wykazów zmian gruntowych dotyczących działek w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (aktualizacja użytków) - (Zadania 4-6);

c) sporządzenie wykazu zmian gruntowych dotyczących budynków w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (zmiany budynkowe) - (Zadanie 7).

2. Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj. ww. Zadań.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na zadania znajdują się w Załączniku nr 1 do siwz.

4. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określała wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do siwz.

 

 5. Zamawiający niniejsze zamówienie realizuje jako część większego zamówienia. Wartość zamówienia, ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp jako łączna wartość poszczególnych części, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro, natomiast wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i b) siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie opracowania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.:

- dla zadań od nr 1 do nr 3 - co najmniej 2 mapy do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;

- dla zadań nr od nr 4 do nr 6 - co najmniej 2 wykazy zmian gruntowych dotyczących działek w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;

- dla zadania nr 7 - co najmniej 2 wykazy zmian gruntowych dotyczących budynków w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i c) siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a), d) i e) siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wskazanego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych, pok. 42, tel.: 41 36-76-042, fax.: 41 36-76-353.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Autor:  Lidia Kałuża Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  11 październik 2013 11:58 Data publikacji:  11 październik 2013 11:58
Wersja:  1.0