MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 434818 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
2. Przedmiot dostawy ma zostać dostarczony do dwóch przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Kielce:
-Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żółkiewskiego 12,
-Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Na Stoku 98
oraz do Biura Projektu z siedzibą w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.
Informacja o miejscu/miejscach dostarczenia każdej Części zamówienia została zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załączniki nr od 6 do 15 do siwz. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na daną Część, otrzyma od Zamawiającego (najpóźniej w dniu podpisania umowy) szczegółowy wykaz zawierający ilości poszczególnych produktów oraz miejsce/miejsca ich dostawy, w tym wskazanie miejsc, w których istnieje konieczność zainstalowania/ montażu odpowiednich urządzeń/ sprzętu.
3. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:
a) Część I - Wyposażenie - meble przedszkolne (stoliki, szafy, krzesła itp.),
b) Część II - Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem systemowym, laminator, urządzenie wielofunkcyjne, X-box, rzutnik multimedialny, tonery, niszczarka
c) Część III - Oprogramowanie komputerowe PC specjalistyczne oraz programy multimedialne i gry edukacyjne CD-ROM/DVD-ROM
d) Część IV - Wyposażenie rehabilitacyjno-sportowe (auto sensoryczne, kształtki rehabilitacyjne, labirynty manipulacyjne itp.)
e) Część V - Zestawy edukacyjne i gry planszowe dydaktyczne (układanki, plansze, zabawki edukacyjne, książki itp.)
f) Część VI - Instrumenty muzyczne (dzwonki chromatyczne, grające tuby, instrumentarium muzyczne, ruchome dzwonki)
g) Część VII - Materiały pomocnicze (plastyczne, biurowe itp.)
h) Część VIII - Materiały biurowe dla Biura Projektu
i) Część IX - Materiały dla dzieci niewidomych i słabo widzących
j) Część X - Wyposażenie kuchenne
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części, w tym nazwy produktów oraz ich ilości i parametry, zawierają Załączniki nr od 6 do 15 do siwz.
5. Warunki i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 30.12.51.10-5, 30.19.00.00-7, 30.23.60.00-2, 37.00.00.00-8, 37.44.00.00-4, 39.15.00.00-8, 39.22.11.10-1, 48.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 siwz.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel. 41 36 76 141, faks: 41 36 76 141, 41 36 76 353.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Autor:  Iwona Franki Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  24 październik 2013 14:54 Data publikacji:  24 październik 2013 14:54
Wersja:  1.0