MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przetarg nieograniczony Or-III.271.55.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.55.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 472532 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA               
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
2. Zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Kielce:
- w Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żółkiewskiego 12 oraz
- w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Na Stoku 98,
od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 14:00, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.
3. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w przedszkolach biorących udział w projekcie oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.
4. Termin prowadzenia zajęć:
- od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2014 r. oraz
- od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
5. Dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziane są zajęcia specjalistyczne w wymiarze co najmniej 2 godziny zegarowe tygodniowo. Rodzaje specjalistycznych zajęć dla każdego dziecka przydzielone zostały zgodnie z indywidualnym orzeczeniem dziecka. Tygodniowa ilość jednostek z każdego rodzaju zajęć powinna być równomiernie rozłożona na poszczególne dni. Dla dzieci w wieku 3-4 lata jednorazowo może być przeprowadzona 1 jednostka zajęć jednego rodzaju; dla dzieci w wieku 5-10 lat jednorazowo mogą być przeprowadzone 2 jednostki zajęć jednego rodzaju.
1 jednostka zajęć równa jest 15 minut
1 godzina zegarowa równa jest 4 jednostkom zajęć
W Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi zajęciami objętych zostanie 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi zajęciami objętych zostanie 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jedno dziecko może korzystać z kilku rodzajów zajęć.
6. Zamówienie zostało podzielone na 5 części, tj:
Część 1 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z surdologopedą
Zajęcia mają być przeprowadzone:
- w dwóch przedszkolach,
- w przewidywanej ilości jednostek zajęć 15 minutowych - 1.008 (252 godziny zegarowe),
- od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć - 3.
Część 2 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z neurologopedą
Zajęcia mają być przeprowadzone:
- w dwóch przedszkolach,
- w przewidywanej ilości jednostek zajęć 15 minutowych - 4.368 (1.092 godziny zegarowe),
- od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć - 12.
Część 3 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z rehabilitantem dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową
Zajęcia mają być przeprowadzone:
- w dwóch przedszkolach,
- w przewidywanej ilości jednostek zajęć 15 minutowych - 1.008 (252 godziny zegarowe),
- od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć - 5.
Część 4 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z tyflopedagogiem
Zajęcia mają być przeprowadzone:
- w dwóch przedszkolach,
- w przewidywanej ilości jednostek zajęć 15 minutowych - 2.352 (588 godziny zegarowe),
- od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć - 3.
Część 5 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z terapeutą integracji sensorycznej
Zajęcia mają być przeprowadzone:
- w jednym przedszkolu (PS nr 19),
- w przewidywanej ilości jednostek zajęć 15 minutowych - 1.344 (336 godzin zegarowych),
- od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć - 5.
Liczba dzieci przewidzianych do korzystania z zajęć może ulec zmianie jedynie w przypadku rezygnacji dziecka i niemożności zrekrutowania innego dziecka z taką samą dysfunkcją.
7. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określała wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do siwz.
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia na daną część, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
·         2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji i po negocjacjach na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zaproponuje zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. XI pkt 2 lit. a) siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. XI pkt 2 lit. a) siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. XI pkt 2 lit. a) siwz
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dla Części nr 1 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z surdologopedą
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, o których mowa poniżej w lit. a) i b) lub a) i c) lub a), b) i c).
a) studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
b) kierunkowe studia podyplomowe,
c) kierunkowy kurs kwalifikacyjny.
dla Części nr 2 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z neurologopedą
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, o których mowa poniżej w lit. a) i b) lub a) i c) lub a), b) i c).
a) studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
b) kierunkowe studia podyplomowe,
c) kierunkowy kurs kwalifikacyjny.
dla Części nr 3 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z rehabilitantem dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, o których mowa poniżej w lit. a) lub b) lub c).
a) studia wyższe kierunkowe,
b) studia wyższe i kierunkowe studia podyplomowe,
c) studia wyższe i kierunkowy kurs kwalifikacyjny.
dla Części nr 4 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z tyflopedagogiem
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, o których mowa poniżej w lit. a) i b) lub a) i c).
a) studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
b) kierunkowe studia podyplomowe,
c) kierunkowy kurs kwalifikacyjny.
dla Części nr 5 - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z terapeutą integracji sensorycznej Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, o których mowa poniżej w lit. a) i b) lub a) i c).
a) studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
b) kierunkowe studia podyplomowe,
c) kierunkowy kurs kwalifikacyjny.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionych w rozdz. XI pkt 2 lit. b) i c) siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. XI ppkt 2 lit. a) siwz
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 141, tel. 41 36 76 141, faks: 41 36 76 141, 41 36 76 353.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Autor:  Aldona Pękalska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  19 listopad 2013 15:02 Data publikacji:  19 listopad 2013 15:02
Wersja:  1.0